Bases XXII Concurs Escolar de Maquetes de Gaiates

Els patrocinadors, conscients que entre les tradicions més significatives i singulars de la Ciutat de Castelló, reflex dels primitius pobladors, i que el símbol de les festes de la nostra Ciutat és la “gaiata”, convoquen el XXII Concurs de Maquetes de Gaiates entre els escolars de Centres d’Educació de Primària, Secundària i Especial, tot això amb la finalitat d’impulsar el coneixement entre els més joves dels requisits, significats i condicions que ha de reunir el monument que representa les Festes Fundacionals de Castelló.

Al mateix temps i a aquest efecte, han signat amb l’Associació Cultural Gaiata 15 “Sequiol” un Conveni de Col·laboració amb la finalitat d’organitzar i desenvolupar les diferents fases de les quals consta el procés de difusió, programació i execució d’aquest, tot això sense perjudici que s’amplie la participació d’altres Comissions de Sector que desitgen col·laborar en aquest concurs.

El concurs es convoca amb la vocació que en el mateix puguen participar quants Centres d’Educació, tant de Primària com de Secundària i d’Educació Especial, desitgen participar.

Aquest Concurs queda subjecte al compliment de les següents

BASES

 

Primera

Els escolars faran els seus treballs amb plena llibertat de tema i de materials, tenint en compte que el referent no és un altre que la Gaiata, representació d’aquells gaiatos il·luminats que van ser l’origen de la nostra festa, sent el gaiato l’element indispensable perquè la Gaiata es considere com a tal, sense perjudici de quants altres elements puguen valorar-se de conformitat amb les presents bases.
 

Segona

Per a la seua participació haurà d’emplenar el butlletí d’inscripció que s’acompanya amb les presents bases, i on hauran de constar, inexcusablement, les següents dades:

 1. Cognoms i nom de l’escolar
 2. Correu electrònic i telèfon de contacte
 3. Centre Educatiu al qual pertany, amb indicació del domicili del Centre, curs al qual pertany i nom del tutor del curs
 4. Correu electrònic i telèfon de contacte del Centre Educatiu
 5. Lema del treball presentat
 6. Breu resum de les característiques que l’escolar desitge destacar en relació amb el seu treball.

Atés que la participació en el mateix ho podrà ser tant de manera individual com col·lectiva, en aquest últim cas haurà de fer-se constar de manera expressa en el butlletí d’inscripció, la forma d’agrupació que en el seu cas hagen triat (grup d’alumnes, curs acadèmic…)

Per a la seua admissió en el Concurs serà necessària la remissió del butlletí a l’Associació Cultural Gaiata 15 “Sequiol”, amb domicili en Carrer Herrero, 63 – 12005 Castelló de la Plana, a través de la pàgina web  https://sequiol.es, per correu electrònic a concursos@sequiol.es o a través del mateix Centre Escolar.

A través de la indicada pàgina web o correu electrònic, podran sol·licitar quanta informació desitgen sobre el concurs, així com de quanta informació de suport necessiten tant del Concurs com de les característiques o condicions exigides per a la seua participació.

La presentació d’aquesta documentació exposada anteriorment ho serà fins al dia 13 de març de 2025, a les 15.00 hores, i suposarà l’acceptació íntegra de les presents bases.
 

Tercera

La llibertat de tema i de materials (qualssevol que permeten el desenvolupament del treball) no pot quedar aliena a unes mínimes, però necessàries normes que permeten una homogeneïtzació, tant en l’elaboració dels diferents treballs, com en la formació del conjunt d’aquests, així com la valoració per part dels jurats escolars i el Jurat final del Concurs.

Així, l’altura de la maqueta serà de 50 centímetres, podent disposar d’il·luminació, sent aquesta una característica a considerar en la decisió del Jurat, sense perjudici de la valoració sobre la imaginació, adequació a les presents bases i creativitat del treball a presentar.

En la composició constarà l’anagrama representatiu del Concurs, així com, de considerar-ho l’escolar, el logotip o anagrama representatiu d’una Comissió de Sector
 

Quarta

S’estableixen tres categories tenint com a base l’edat dels participants, sense perjudici de la pertinença a cadascun dels Cursos Escolars englobats en cadascuna de les categories, a saber:

 • PRIMERA CATEGORIA: Escolars de 1r, 2n i 3r de Primària.
 • SEGONA CATEGORIA: Escolars de 4t, 5é i 6é de Primària.
 • TERCERA CATEGORIA: Escolars de 1r, 2n, 3r i 4t de Secundària.

A més d’aquestes categories, s’estableix una categoria especial per als centres i associacions d’Educació Especial.
 

Quinta

Els jurats que deliberaran i decidiran les diferents fases del Concurs seran els següents:

 • Fase prèvia: Estaran formats per professors que realitzaran, amb el suport dels membres de l’Associació Cultural Gaiata 15 “Sequiol” si ho desitgen, la selecció dels treballs que mereixen el premi en cadascuna de les categories, exercint un d’ells el càrrec de Secretari a fi d’estendre acta del resultat, i havent de decidir el seu veredicte abans del 12 de març de 2025
 • Fase final: Estarà compost per un nombre determinat de persones que seran triades pels patrocinadors i per l’Associació Cultural Gaiata 15 “Sequiol”, havent d’emetre el seu veredicte el 13 de març de 2025 estenent-se acta del resultat per part del Secretari.

Les decisions dels Jurats seran inapel·lables.
 

Sisena

Els premis a atorgar seran els següents:

Fase prèvia

En la fase de selecció entre les diferents categories dels diferents Centres d’Ensenyament participants, s’obsequiarà cada participant, individual o de manera col·lectiva, segons la seua elecció a l’hora de presentar la seua inscripció.

Els guanyadors de cadascuna de les categories rebran un premi i distinció.

Els alumnes de Categoria Especial rebran un obsequi per participant i un premi únic dins de la seua categoria.

Fase final

Participaran tots els treballs premiats en la fase prèvia, en atenció a les diferents categories. S’obsequiarà els millors treballs per cadascuna d’aquestes, passant els treballs premiats a l’última fase on es decidirà la maqueta que mereix, segons el parer del Jurat, ser la guanyadora final del Concurs, mereixent aquesta la distinció de ser realitzada a grandària d’1 per 0,5 metres i on figurarà en lloc visible i destacat la següent inscripció: “Premi absolut del XXII Concurs Escolar de Maquetes de Gaiata. Guanyador i Centre Escolar”.

Atés que les maquetes poden presentar-se de manera individual o col·lectiva, els premis seran d’un valor equivalent, de manera que el valor d’un premi atorgat a un guanyador individual siga igual a la suma dels atorgats a un premi col·lectiu.

S’estableix un premi especial Fundació Caixa Castelló que s’entregarà al centre escolar del guanyador absolut d’aquest concurs consistent en l’assistència de la totalitat de la classe de l’esmentat alumne/s a la colònia Seidia durant una jornada, incloent-hi despeses de transport, menjar i tallers de caràcter mediambiental. La data s’establirà segons disponibilitat i d’acord amb el centre escolar.

Significar de manera especial que, en la decisió del Premi Absolut, es valorarà la viabilitat del projecte i la seua execució.

El resultat del Jurat es farà públic a través dels mitjans de comunicació, en la mateixa data de la seua emissió, quedant exposat el treball guanyador, així com tots els seleccionats per a aquesta fase final, en el Museu Etnológic, entre el 15 de març i el 30 de març. Recollida de treballs 1 d’abril fins les 19h hores

Destacar que, en cap cas, podrà quedar desert el Concurs en cap de les seues fases i categories.