Bases XIV Concurs Escolar de Maquetes de Gaiates

El patrocinador, conscient que entre les tradicions més significatives i singulars de la Ciutat de Castelló, reflex dels primitius pobladors, i que el símbol de les festes de la nostra ciutat és la “gaiata”, convoca el XIV Concurs de Maquetes de Gaiates entre els escolars de Centres d’Educació de Primària, Secundària i Especial, tot això amb la finalitat d’impulsar el coneixement entre els més joves dels requisits, significats i condicions que ha de reunir el monument que representa les Festes Fundacionals de Castelló. Al mateix temps ia aquests efectes, ha signat amb l’Associació Cultural Gaiata 15 “Sequiol” un conveni de col·laboració per tal d’organitzar i desenvolupar les diferents fases de què consta el procés de difusió, programació i execució del mateix, tot això sense perjudici que s’ampliï la participació d’altres Comissions de Sector que vulguin col·laborar amb les dues entitats. El concurs es convoca amb la vocació de que en el mateix puguin participar tots els Centres d’Educació, tant de Primària com de Secundària i d’Educació Especial, desitgen participar. Aquest Concurs resta subjecte al compliment de les següents

BASES

Primera

Els escolars realitzaran els seus treballs amb plena llibertat de tema i de materials, tenint en compte que el referent no és altre que la Gaiata, representació d’aquells gaiatos il·luminats que van ser el seu origen, sent el gaiato l’element indispensable perquè la Gaiata es consideri com tal, sense perjudici de quants altres elements puguin valorar-se de conformitat amb les presents bases.

Segona

Per a la seva participació ha d’emplenar la butlleta d’inscripció que s’adjunta amb les presents bases, i on han de constar, inexcusablement, les dades següents:

  1. Cognoms y nom del escolar.
  2. Centre Educatiu al que perteneix, amb indicació de l’adreça del Centre, curs al que perteneix y nom del tutor del curs.
  3. Lema del treball presentat.
  4. Breu resum de las característiques que l’escolar desitge destacar en relació al seu treball.

Atès que la participació al mateix ho podrà ser tant de forma individual com col·lectiva, en aquest últim cas s’ha de fer constar de forma expressa en la butlleta d’inscripció, la forma d’agrupació que, si s’escau s’hagin triat (grup d’alumnes, curs acadèmic, …) Per a la seva admissió en el Concurs serà necessària la remissió del butlletí a l’Associació Cultural Gaiata 15 “Sequiol”, amb domicili en Carrer Herrero, 64-12.006 Castelló de la Plana, a través de la pàgina web https://sequiol.es, o mitjançant el propi Centre Escolar. A través de la indicada pàgina web podran sol·licitar tota la informació desitgin sobre el concurs, així com de tota la informació de suport necessiten tant del Concurs com de les característiques o condicions exigides per a la seva participació. La presentació d’aquesta documentació exposada anteriorment ho serà fins al dia 9 de març de 2.017, a les 15:00 hores, i suposarà l’acceptació íntegra de les presents bases.

Tercera

La llibertat de tema i de materials (qualssevol que permetin el desenvolupament de la feina) no pot quedar aliena a unes mínimes, però necessàries normes que permetin una homogeneïtzació, tant en l’elaboració dels diferents treballs, com en la formació del conjunt dels mateixos , així com la valoració per part dels jurats escolars i el Jurat final del Concurs. Així, l’alçada de la maqueta serà de 50 centímetres, podent disposar d’il·luminació, sent aquesta una característica a considerar en la resolució del Jurat, sense perjudici de la valoració sobre l’imaginació, adequació a les presents bases i creativitat del treball a presentar. En la composició de constar l’anagrama representatiu del Concurs, així com, de considerar l’escolar, el logotip o anagrama representatiu d’una Comissió de Sector.

Quarta

S’estableixen tres categories tenint com a base l’edat dels participants, sense perjudici de la pertinença a cadascun dels Cursos Escolars englobats en cadascuna de les categories, a saber:

  • Primera categoria: Escolars de 1er, 2n y 3er de Primària.
  • Segona categoria: Escolars de 4rt, 5è y 6è de Primària.
  • Tercera categoria: Escolars de 1er, 2n y 3er de Secundària.

Además d’aquestes categories, s’estableix una categoria especial per als centres i associacions d’Educació Especial.

Cinquena

Els jurats que deliberaran i decidiran les diferents fases del Concurs seran els següents:

  • Fase prèvia: Estaran formats per professors que realitzaran, amb el suport dels membres de l’Associació Cultural Gaiata 15 “Sequiol” si ho desitgen, la selecció dels treballs que mereixen el premi en cadascuna de les categories, exercint un d’ells el càrrec de Secretari a fi d’aixecar acta del resultat, i havent de decidir el seu veredicte abans del 8 de març de 2.017.
  • Fase final: Estarà compost per un nombre determinat de persones que seran elegides pel patrocinador i per l’Associació Cultural Gaiata 15 “Sequiol”, havent emetre el seu veredicte el 9 de març de 2.017, alçant-se acta del resultat per part del secretari.

Les fallades dels Jurats seran inapel·lables.

Sisena

Els premis a atorgar seran els següents:

Fase prèvia

En la fase de selecció entre les diferents categories dels diferents Centres d’Ensenyament participants, s’obsequiarà a cada participant, individualment o de forma col·lectiva, segons la seua elecció a l’hora de presentar la seua inscripció.

Els guanyadors de cadascuna de les categories rebran un premi i distinció.

Els alumnes de Categoria Especial rebran un obsequi per participant i un premi únic dins de la seva categoria.

Fase final

Hi participaran tots els treballs premiats en la fase prèvia, en atenció a les diferents categories. S’obsequiarà als millors treballs per cadascuna de les mateixes, passant els treballs premiats a la darrera fase on es decidirà la maqueta que mereix, segons el parer del Jurat, ser la guanyadora final del Concurs, mereixent aquesta la distinció de ser realitzada a mida d’1 per 0,5 metres i on figurarà en lloc visible i destacat la següent inscripció: “Premi absolut de la XIV Concurs Escolar de maquetes de Gaiata (Patrocinador). Guanyador i Centre Escolar “.

Atès que les maquetes poden presentar-se de forma individual o col·lectiva, els premis seran d’un valor equivalent, de manera que el valor d’un premi atorgat a un guanyador individual sigui igual a la suma dels atorgats a un premi col·lectiu. Significar de manera especial que, en la decisió del Premi Absolut, es valorarà la viabilitat del projecte i la seva execució. El resultat del Jurat es farà públic a través dels mitjans de comunicació, en la mateixa data de la seva emissió, quedant exposat el treball guanyador, així com tots els seleccionats per a aquesta fase final, al Museu Etnològic, Carrer Cavallers, 25, Castelló , des del dia 11 de marcç de 2.017 fins al dia 26 de març de 2.017. La retirada dels treballs podrà realitzar-se en el mateix Museu Etnològic el dia 28 de març de 2.017 a les 19 hores. Cal destacar que, en cap cas, podrà quedar desert el Concurs en cap de les seves fases i categories.